İÇiNDEKiLER
Önsöz 

1. JEOLOJİYE GiRİŞ 

1.1 Jeolojinin uğraş alanları 
1.2 Jeolojinin gelişmesine yardımcı olan bilim dalları

2. YERKÜRESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

2.1 Yerküresinin şekli, boyutu ve yoğunluğu 
2.2 Yeryüzü 
2.3 Yerküresinin iç yapısı 
2.4 Yerkabuğu 
2.5 Yer mantosu
2.6 Yer çekirdeği 
2.7 Yerküresindeki elementlerin jeokimyasal dağılımı 
2.8 Suess ‘e göre yerküresinin iç yapısı 
2.9 Yerküresinin sıcaklığı 
2.10 Yerkabuğunun değişimine etki eden ana faktörler 
2.11 Izostasi ( denge ) 
2.12 Yerküresinin yaşı ve paleontoloji
2.13 Jeolojik zamanlar cetveli 
2.14 Jeolojik yaşın saptanması


3. MİNERALLER (Yerkabuğunu oluşturan materyaller – 1) 

3.1 Minerallerin özellikleri 
3.1.1 Minerallerin fiziksel özellikleri
3.1.2 Minerallerin kimyasal özellikleri 
3.1.3 Kayaçların bileşimine giren mineraller 
3.1.4 Kristaller 
3.1.4.1 Kristal geometrisi 
3.1.4.2 Kristal şekilleri 
3.1.4.3 Kristal yasaları 
3.1.4.4 Kristalografi 
3.1.4.5 Kristal sistemleri 
3.1.4.6 Kristallerde ikizlenme

4. KAYAÇLAR (Yerkabuğunu oluşturan materyaller – 2) 

4.1 Magmatik kayaçlar 
4.1.1 Magmatik kayaçların sınıflandırılması 
4.1.2 Magmatik kayaçların genel özellikleri 
4.1.3 Bazı magmatik kayaç türleri ve özellikleri

4.2 Sedimanter kayaçlar (tortul kayaçlar ) 
4.2.1 Sedimanter kayaçların sınıflandırılması 
4.2.2 Sedimanter kayaçların genel özellikleri 
4.2.3 Sedimanter kayaçların oluşum evreleri
4.2.4 Sedimanter kayaçların bileşimi 
4.2.5 Sedimanter kayaçlarda yapı ve doku 
4.2.6 Bazı sedimanter kayaçlar ve özellikleri 

4.3 Metamorfik (başkalaşım) kayaçları 
4.3.1 Metamorfik kayaçların bileşimi 
4.3.2 Metamorfik kayaçlarda yapı ve doku 
4.3.3 Metamorfik kayaçlarda foliasyon 
4.3.4 Metamorfik kayaçların genel özellikleri 
4.3.5 Bazı metamorfik kayaçlar ve özellikleri

5. MAGMA, PLÜTONİZMA VE VOLKANİZMA

5.1 Magma 
5.1.1 Magmanın fiziksel ve kimyasal özellikleri 
5.1.2 Magmadaki gazların rolü 
5.1.3 Magmanın çeşitleri ve primer magmanın kökeni 
5.1.4 Magmanın evrimi 
5.1.5 Magmanın katılaşması 
5.1.6 Magmanın katılaşma evreleri 

5.2 Plütonizma ( iç püskürme ) 
5.2.1 Plütonların doğada durum ve şekilleri 
5.2.2 Plütonların yan kayaçlarla olan kontakt ve iç yapı ilişkileri
5.2.3 Plütonların yan kayaç içine yerleşmesi 
5.2.4 Plütonların yaşı

5.3 Volkanizma ( dış püskürme ) 
5.3.1 Volkanlarda püskürme evreleri 
5.3.2 Lavların yeryüzüne çıkış biçimleri 
5.3.3 Volkanların çıkardığı maddeler
5.3.4 Volkan şekilleri ve iç yapıları 
5.3.5 Değişik volkan tiplerinde püskürme çeşitleri 
5.3.6 Volkanların yeryüzüne dağılışı
5.3.7 Türkiye ‘deki volkanik faaliyetler

6. METAMORFİZMA 

6.1 Metamorfizmada rol oynayan faktörler 
6.2 Metamorfizma süreçleri
6.3 Metamorfizma çeşitleri 

7. TABAKA VE TABAKALI YAPILAR 

7.1 Tabaka ve tabakalanma 
7.2 Tabakalanma biçimleri 
7.3 Tabaka alt ve üst yüzeylerini tanımaya yarayan veriler 
7.4 Tabaka serileri ve seri çeşitleri 
7.5 Tabakalı kayaçların tektonik deformasyonu


8. KIVRIMLI YAPILAR 

8.1 Kıvrım unsurları 
8.2 Kıvrımların sınıflandırılması 
8.2.1 Geometrik sınıflandırma 
8.2.2 Oluşum mekaniğine göre sınıflandırma 
8.2.3 Morfolojik sınıflandırma 
8.2.4 Kıvrımların yatay ile olan ilişkisine göre sınıflandırma 
8.2.5 Kıvrımların bazı özel şekilleri 
8.3 Kıvrımların tektonik konumu 
8.3.1 Yatay Kıvrımlarda kıvrım ekseni 
8.3.2 Dalımlı Kıvrımlarda kıvrım ekseni

9. ÇATLAKLAR 
9.1 Çatlakların özellikleri 
9.2 Kayaçlarda kırılmaların nedenleri 
9.3 Çatlakların sınıflandırılması 
9.3.1 Kökenli tektonik olan çatlaklar 
9.3.1.1 Yapısal kuvvetlerle ilişkilerine göre çatlaklar 
9.3.1.3 Tabakalarla ilişkilerine göre çatlak 
9.3.2 Kökeni tektonik olmayan çatlaklar

10. FAYLAR

10.1 Faylarda kayma şekilleri 
10.2 Faylarda atım 
10.3 Fayların sınıflandırılması 
10.3.1 Fayların geometrik sınıflandırılması 
10.3.2 Fayların tabakalara göre sınıflandırılması 
10.3.3 Fayların kıvrımlara göre sınıflandırılması 
10.4 Fayların arazide tanınma kriterleri

11. ÇİZGİSEL YAPILAR 
11.1 Lineasyon 
11.1.1 Lineasyonların sınıflandırılması 
11.2 Budinaj (sucuk yapısı )

12. KLİVAJ (kayaç dilinimi) 
12.1 Klivajların sınıflandırılması 
12.2 Klivajların ana yapılar ile olan ilişkisi

13. LEVHA TEKTONİĞİ 
13.1 Levha tektoniğinin tarihçesi 
13.2 Levha sınırları ve özellikleri 
13.2.1 Konverjan levha sınırları
13.2.2 Diverjan levha sınırları
13.2.3 Transform levha sınırları 
13.3 Levha tektoniği ve depremler 
13.4 Levha tektoniği ve paleomanyetizma 
13.5 Levha tektoniğini destekleyen bazı jeolojik veriler 
13.6 Pangea 
13.7 Levha tektoniğinde hareketin mekanizması

14. DEPREMLER (yerkabuğu hareketleri ) 
14.1 Depremlerin çeşitleri 
14.2 Depremin etkileri 
14.3 Depremin niteliği 
14.4 Deprem dalgaları 
14.5 Deprem şiddeti 
14.6 Deprem şiddeti ve büyüklüğünün belirlenmesi 
14.7 Deprem merkezinin belirlenmesi 
14.8 Deprem hasarları 
14.9 Deprem hasarlarının nedenleri 
14.10 Depremselliği artıran faktörler ve risk hesabı 
14.12 Depremle ilgili yapılması gereken çalışmalar 
14.12 Depremlerin yeryüzündeki dağılımları 
14.13 Türkiye ’nin deprem bölgeleri

15. MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE UYGULAMA ALANLARI

15.1 Kitle hareketleri
15.1.1 Heyelanlar
15.2 Baraj jeolojisi 
15.3 Tünel Jeolojisi 
15.4 Hidrojeoloji 
15.5 Çevre jeolojisi 
15.6 Temel jeolojisi 
15.7 Şehir ve bölge planlamasında jeoloji mühendisliği

16. MALZEME JEOLOJİSİ 
( Endüstride kullanılan bazı önemli hammaddeler ) 
16.1 Kil 
16.1.1 Tanım ve özellikler 
16.1.2 Kil yataklarının oluşumu 
16.1.3 Kullanım alanları 
16.1.4 Üretim durumu 
16.2 Alçıtaşı ( Jips ) 
16.2.1 Tanım ve özellikler
16.2.2 Alçıtaşı yataklarının oluşumu 
16.2.3 Kullanım alanları 
16.2.4 Üretim durumu 
16.3 Mermer 
16.3.1 Tanım ve özellikler 
16.3.2 Mermerlerin sınıflandırılması 
16.3.3 Mermerlerin kalite tayinleri 
16.3.4 Mermerlerin oluşumu 
16.3.3 Kullanım alanları 
16.3.4 Türkiye ‘de önemli mermer yatakları 
16.4 Perlit 
16.4.1 Tanım ve özellikler 
16.4.2 Perlitin oluşumu 
26.4.3 Kullanım alanları 
16.4.4 Perlit madenciliği ( üretim durumu ) 
16.5 Pomza 
16.5.1 Tanım ve özellikler 
16.5.2 Pomzanın oluşumu 
16.5.3 Kullanım alanları 
16.6 Diyatomit 
16.6.1 Tanım ve özellikler 
16.6.2 Diyatomit yataklarının oluşumu 
16.6.3 Kullanım alanları 
16.6.4 Diyatomit madenciliği ( aranması ve işletilmesi ) 
16.6.5 Türkiye ve dünya diyatomit yatakları

17. YARARLANILAN KAYNAKLAR