JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ


1. TOPOĞRAFİK HARİTALAR 

1.1 Genel bilgiler

1.2 Harita ölçekleri 
a) Sayısal ölçekler 
b) Çizgisel ölçekler

1.3 Topoğrafik enine kesitler

 

2. JEOLOJİK HARİTA ve KESİTLER

2.1 Genel bilgiler 

2.2 Jeolojik harita çeşitleri 
a) Litoloji haritaları 
b) Stratigrafi haritaları 
c) Tektonik haritalar 
d) Temel jeolojik haritalar 

2.3 Jeolojik raporlar hakkında bazı ön bilgiler 

2.4 Jeolojik enine kesitler 

2.4.1 Jeolojik kesitlerin çizilmesi 

2.4.2 Jeolojik kesitlerde gerçek ve görünür eğim miktarlarının kullanılması 

2.4.3 Görünür eğim hesaplama tabloları

 


3. KAYAÇLAR ve TEKTONİK DEFORMASYONLARI

3.1 Tabakalı kayaçlar 

3.1.1 Tabakalı kayaçların tektonik deformasyonları 

3.1.2 Tabaka düzlemi 
a) Tabaka düzlemi doğrultusu 
b) Tabaka düzlemi eğim yönü
c) Tabaka düzlemi eğim miktarı 

3.1.3 Doğrultu ve eğimin bazı çizim yöntemleri ile belirlenmesi 
a) İki görünür eğim yardımıyla gerçek eğimin belirlenmesi 
b) Üç nokta yöntemiyle doğrultu ve eğim belirlenmesi

 

4. YATAY, DÜŞEY ve EĞİMLİ TABAKALARIN
JEOLOJİK HARİTALARDA GÖSTERİLMELERİ 

4.1 Yatay tabakalar
4.2 Düşey tabakalar

4.3 Eğimli tabakalar

 

5. DOĞRULTU ÇIZGILERI

5.1 Kayabirimi taban / tavan ilişkileri

5.2 Doğrultu çizgileri arasındaki mesafeler
a) İki doğrultu çizgisi arasındaki düşey mesafe
b) İki doğrultu çizgisi arasındaki yatay mesafe 

5.3 Kayabirimi kalınlıkları
a) Gerçek kalınlık 
b) Düşey kalınlık 
c) Görünür kalınlık

5.3.1 Jeolojik haritalarda gerçek kalınlığın belirlenmesi 

5.3.2 Jeolojik haritalarda düşey kalınlığın belirlenmesi 

5.3.3 Jeolojik haritalarda sondaj logu çıkartılması

 

6. MOSTRALAR 

6.1 Mostra genişliğine etki eden faktörler 

6.2 Mostra tamamlama yöntemleri 

6.2.1 Mostralar arasındaki eksik kısımların eşyükselti eğrilerinden yararlanarak tamamlanması

6.3 Jeolojik kesitlerden mostra tamamlama 

6.4. V - Kuralı 

6.4.1 Yatay tabakalarda V-kuralı 

6.4.2 Düşey tabakalarda V-kuralı 

6.4.3 Eğimli tabakalarda V-kuralı 
a) Tabaka eğimi ile vadi eğimi aynı yönde ise 
b) Tabaka eğimi ile vadi eğimi ters yönde ise

 

7. UYUMSUZLUKLAR 

7.1 Uyumsuzluk düzlemi altında kayabirimi devamlarının belirlenmesi


8. KIVRIMLAR 

8.1 Yatay ve dalımlı kıvrımlar 
a) Yatay kıvrımlar 
b) Dalımlı kıvrımlar 
8.1.1 Yatay ve dalımlı kıvrımların jeolojik haritalarda gösterilmesi 
8.2 İzoklinal kıvrımlar

 

9. FAYLAR 

9.1 Fay çeşitleri 
a) Normal faylar 
b) Ters faylar 
c) Doğrultu atımlı faylar 

9.2 Fay atımlarının jeolojik haritalar üzerinde belirlenmesi

9.2.1 Eğim atımlı faylar 
a) Faylarda düşey atımın belirlenmesi 
b) Faylarda eğim ve yatay atımın belirlenmesi 

9.3 Faylarla ilgili jeolojik harita ve kesit uygulamaları

 

10. MAĞMATİK KAYAÇLAR 

a) Volkanik kayaçlar 
b) Plütonik kayaçlar 
1) Uyumlu plütonik kayaçlar 
2) Uyumsuz plütonik kayaçlar

 

11. GEVŞEK YÜZEY TORTULLARI ve ALÜVYONLAR

12. EŞYÜKSELTİ EĞRİSİ İÇERMEYEN JEOLOJİK HARİTALAR

13. GENEL HARİTA UYGULAMALARI

14. KAYNAKLAR