JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ


Verilen topografik harita üzerinde yaşlıdan gence doğru marn, kireçtaşı, kumtaş ve çakıltaşı birimleri mostra vermektedir. Harita alanındaki tüm birimler bir kıvrımlanma geçirmiştir. Kıvrımın doğu kanadında kumtaşının tavanına K noktasında rastlanmış olup, eğim değerleri harita üzerinde gösterilmiştir. Batı kanatta ise kireçtaşı tabanına N noktasında rastlanmış ve eğim değerleri gösterilmiştir. Tüm birimler L ve M noktalarında mostra veren iki fay tarafından kesilmektedir. L fayı sahanın en genç yapısıdır. Birimlerin düşey kalınlıkları kireçtaşı 100 m, kumtaşı 200 m. olarak ölçülmüştür. L fayının kuzeyinde 100 m. 'lik düşey atım; M fayının kuzeyinde ise 100 m. 'lik düşey atımlar mevcuttur. Bu verilere göre,

a) Sahadaki tüm mostraları tamamlayarak harıtanızı boyayınız, 
b) Birimleri dikme kesitte gösteriniz. 
c) Fayların ve kıvrımın çeşidini ve özelliklerini açıklayınız, 
d) X-Y doğrusu boyunca enine jeolojik kesit çiziniz. 
Ölçek = 1/20 000

Çözüm 1.

Bölge jeolojik haritası tamamlanmış ve aşağıda gösterilmiştir.

FAYLAR 
L Fayı: Eğim atımlı bir faydır. Fay düzleminin doğrultusu K39ºD ; eğim yönü ise KB 'dir. Fayın eğim miktarı 68º 'dir. Fay, kuzeyde  100 m. düşey atım dolayısıyla mostra yayılımında değişiklikler yapmıştır.

M Fayı: Eğim atımlı bir faydır. Fay düzleminin doğrultusu K45ºB ; eğim yönü ise KD 'dur. Fayın eğim miktarı 63º 'dir. Fay, kuzeyde 100 m. düşey atım dolayısıyla mostra yayılımında değişiklikler yapmıştır.

KIVRIM 
Bölgedeki kıvrım yapısı fayların güneyinde açık bir şekilde görülmektedir. Kıvrımın çeşidi asimetrik dalımlı bir antiklinaldir. Kıvrım ekseninin gidişi K6ºD , dalım yönü GB 'dır. Kıvrım ekseninin dalım miktari ise 5º 'dir. Kıvrımın doğu kanadı 31º ile GD 'ya doğru ; batı kanadi ise 37º ile B 'ya doğru eğimlidir. (Not: Dikme kesiti ve X-Y enine jeolojik kesiti siz tamamlayınız.)