ÖNSÖZ

Bu kitap, ilk baskısı 1997 yılında yapılan "Temel Yapısal Jeoloji ve Uygulamaları" isimli kitabın genişletilerek hazırlanmış 4. baskısıdır. Kitabın önceki baskıları, basımlarını takip eden kısa süreler içerisinde tükenmiş, bu nedenle de eser, yeniden bilgisayar ortamında revize edilerek, güncelleştirilmiş ve genişletilerek öğrencilerin ve meslektaşların yararına sunulmuştur. Yapısal jeoloji, Jeoloji Mühendisliğinin en temel uğraş alanlarından birisidir. Bu nedenle de tüm Jeoloji Mühendisliği bölümlerinde, en az bir veya iki dönem zorunlu bir ders olarak okutulmaktadır. Bu  eser,  en başta bu dersi okuyan yerbilimleri öğrencilerinin ihtiyaç duydukları Türkçe kaynaklı yapısal jeoloji konuları, problemleri ve uygulamaları konusunda onlara yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu nedenle de kitabın hazırlanmasında jeoloji mühendisliği lisans öğretimindeki ders müfredatı esas alınmaya çalışılmıştır. Yapısal jeoloji, sadece Jeoloji mühendislerinin bilmesi gereken bir konu da değildir. Uğraş alanı yerbilimleri olan jeofizik mühendisliği veya maden mühendisliği gibi bir çok meslek grubu uygulayıcılarının da, yapısal jeolojiyi iyi bir şekilde bilmesi önemlilik arz eder. Bu bakımdan jeoloji mühendislerinin yanı sıra yerbilimlerinin değişik ilgi alanları ile uğraşan en başta jeofizik, maden, deprem, inşaat mühendisleri ile coğrafya ve jeomorfoloji vb. öğrencilerinin de, kitaptaki bir çok konu ve uygulamadan rahatlıkla yararlanabilmeleri mümkündür. Jeoloji bölümlerinden mezun olan veya değişik kurumlarda halen çalışmakta olan genç meslektaşlarımızın da  bu kitaptan rahatlıkla yararlanabilmeleri mümkündür. Çünkü mesleki arazi çalışmalarımız esnasında yapısal jeoloji, çoğu kez karmaşık problemler ve çözülmesi gereken uygulama güçlükleri ile karşımıza çıkmaktadır. Yapısal jeoloji konularının hepsinin akılda tutulması veya lazım olduğu anda birden hatırlanması da her zaman mümkün olamamaktadır. 

Yapısal jeoloji, bilimsel açıdan olduğu kadar, yer kabuğundaki ekonomik maden yataklarının aranması ve işletilmesinde, baraj, tünel, yol gibi mühendislik yapıları inşasında veya heyelan, deprem gibi doğal afetlerdeki jeolojik sorunların çözümünde de önemli rol oynamaktadır. Özellikle arazi etüdleri sonrası hazırlanacak jeolojik raporlar ve haritalarda, yapısal problemlerin sağlıklı çözüme kavuşturulması şarttır. Bu ise, iyi bir yapısal jeoloji bilgisi ile mümkündür. Bu nedenle kitapta, yapısal jeoloji problem ve uygulamalarına yönelik bölümlere özellikle ağırlık verilmeye çalışılmıştır. Kitap bilgilerinin okuyucu tarafından iyi anlaşılabilmesi için, değişik konulardan çok sayıda örnekler seçilmiş, her konuyla ilgili en az bir veya daha fazla sayıda çözümlü, çizimli ve açıklamalı uygulamalar getirilmiştir. Kitap içerisinde yapısal jeolojinin ilgi alanına giren temel konular, kolay ve rahat anlaşılabilecek sade bir dil ile yazılmaya; konular ve uygulamalar ise örnek çizim ve açıklamalar ile zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Kitaba göz gezdirildiğinde, en az konu metinleri kadar, şekil, çizim, problem çözümleri ve uygulamaların ağırlıklı bir yer tuttuğu görülecektir. Üstelik bu şekillerin ve uygulamaların çoğunluğu aşırı titizlik isteyen, açı ve ölçekli çizilen yapısal jeoloji uygulama alanlarına yöneliktir. Çizimler ve uygulamalar 30 yılı aşkın süreyle yapısal jeoloji derslerinde verdiğim konuların bir kısmı ve onların temize çekilmiş halleridir. Kitabın önceki baskılarını inceleyen, okuyan meslektaşların ve öğrencilerin, kitaptan çok yararlandıklarını bildirmeleri, öğrencilerin mektup, telefon veya mail ile kitap isteklerini bildirmeleri, beni tekrar elinizdeki bu 4. baskıyı yapmaya cesaretlendirdi. Bu nedenle de, eserin yeni bilgiler ve veriler desteğiyle bilgisayar ortamında tekrar revize edilmesinin faydalı olacağına karar verdim. Yapısal problem ve çizimlerin doğru olması için büyük dikkat ve çaba sarfedilmeye çalışılmıştır. Ancak, buna rağmen gözden kaçmış olabilecek yanlışları, kitabın ileriki baskılarında düzeltilebilmesi bakımından bildirmek zahmetine katlanacaklara şimdiden teşekkür ederim. Diğer taraftan kitabı okuyan değerli meslektaşlarımın yapacakları olumlu eleştirilerini katkı olarak kabul edeceğimi ve memnuniyetle karşılayacağımı özellikle belirtmek istiyorum. Kitap içerisindeki tüm şekillerin çizimi, metinlerin yazımı ve dizaynı ,yazarın kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Elinizdeki kitap içerisindeki tüm yapısal bilgilerin ve ilgili teknik dökümanların hazırlanmasının ne kadar emek ve zahmet  gerektirdiğinin takdirlerini sizlere bırakıyorum. Üstelik tüm metinlerin yazımı, şekillerin çizimi, uygulama ve problemlerin hazırlanmasının ilk ham tasarım halden, kitaptaki son digital hale gelinceye kadar bizzat yazarın kendisi tarafından gerçekleştirildiği düşünülecek olursa, kitabın çok uzun yıllar ve ne kadar zahmet ve emeklerle hazırlanmış olduğunun anlaşılacağını ummaktayım. Elinizdeki bu kitapta en büyük değişiklik ve yenilik ise, kitabın ilk defa doğal arazi fotoğrafları ile zenginleştirilmiş olmasıdır. Arazide sıklıkla karşılaşılan çatlaklar, faylar, kıvrımlar gibi ve diğer bir çok yapı, yazar tarafından kitaba yönelik olarak çekilmiş arazi fotoğrafları ile görsel hale getirilmeye çalışılmıştır. Kitabın yazımı, çizimlerin bilgisayar  ortamına aktarılması ve revizyonu aşamalarında, eşim Nilüfer ve oğlum Ahmet Başar 'ın destek ve anlayışlarına çok ihtiyaç duydum. Onların desteği ve anlayışları bana moral ve güç verdi. Bu nedenle onlara sonsuz teşekkür ediyor, asıl gücü sevgili eşim ve oğlumdan aldığımı burada özellikle belirtmek istiyorum. Diğer yandan, kitabın basımı konusunda gerekli izni veren Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne ayrıca  teşekkür ederim

Prof. Dr. M. Erkan KARAMAN

2013, ANTALYA